MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK-OVERZICHT

Vrijdagpreek 10 maart 2023


Het belang van de moskee in het leven van de moslim

Binnen de islam wordt veel belang gehecht aan de moskee. Het wordt ook omschreven als een stuk van de Tuinen van het PARADIJS en ook als een bron van licht nl (noor). Het is de plaats waar men kennis opdoet en de beste plek van ALLAH swt op aarde. Want ALLAH swt zegt in de Koran:

En voorwaar, de moskeeën behoren toe aan Allah: roep daarom niemand naast Allah aan!

Dat is ook de reden waarom dat onze Profeet vzmh veel aandacht hechtte aan de moskee.

Toen onze profeet vzmh in Medina aankwam werd er onmiddellijk een moskee gebouwd waaraan hij vzmh zelf met zijn eigen gezegende handen hielp.

Jabir zei dat hij de profeet vzmh hoorde zeggen :

“Wie voor Allah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.”

 Het was in de moskee dat de metgezellen opgevoed werden en kennis opdeden waardoor zij de beste generatie moslims werden. Het is de plek waarin de gasten van ALLAH swt verwelkomd worden en waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen jong, oud, gezond, zwak, rijk of arm, arabier of geen arabier. De moskee is een plaats waar iedereen gelijk is en een plaats waarin men ALLAH swt aanbidt. Men kan enkel verschillen in godsvrees en het verrichten van goede daden.

ALLAH swt zegt in sourat al houjouraat aya 13:

Het is in het verrichten van het goede dat men met elkaar zou moeten wedijveren.

De moskee speelt een zeer grote rol in het leven van elke moslim het is daarom zeer belangrijk de nodige aandacht en zorg te schenken aan de huizen van ALLAH swt. Door de gebeden erin te verrichten, door aanwezig te zijn op vrijdagen en deel te nemen aan de lessen van geloofsleer, islamitische wetgeving, koran, arabisch, enz… De aanwezigheid is belangrijk zowel voor jongeren als ouderen.

De moskeëen zijn ook de plaatsen waarin men aangemoedigd wordt om het goede te doen, waarin men leert hoe om te gaan met anderen gebaseerd op de leer van de Islam. Men zou daarom veel belang moeten hechten aan de huizen van ALLAH swt en het naar juiste waarde schatten.

In de tijd van de profeet vzmh was er een vrouw die de  moskee altijd proper maakte en opkuiste. Op een gegeven moment was zij er niet meer en onze profeet vzmh had dat onmiddellijk opgemerkt. Men zei tegen de profeet vzmh dat zij overleden was waarop de profeet vzmh naar haar graf ging en het “janaaza gebed” verrichtte voor haar.  Zo ziet men maar hoe ALLAH swt diegene die voor de moskeëen zorgen eert en in rang verheft.

Het is ook belangrijk dat diegenen die de mogelijkheden hebben de moskeëen financiëel te steunen.

Deze steun valt onder “doorlopende liefdadigheid”.

Zo heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) gezegd: “Als een man komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen zoon die voor hem bidt.”

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn zeven categoriën van mensen die Allah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw: de rechtvaardige leider, een jonge man die opgroeit in de aanbidding tot zijn Heer, een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën, twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah en elkaar op basis daarvan ontmoeten en uit elkaar gaan, een man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt geroepen (om onzedigheid te begaan) en dan zegt: “Ik vrees Allah.”, een man die liefdadigheid geeft (en het) in zoverre (verbergt) dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven, en een man die in afzondering Allah gedenkt en zijn ogen zich vullen.”

Tot slot zegt ALLAH swt in sourat tawbah aya 18:

 

De moskeeën van Allah worden  gevuld door diegene die in Allah en de Laatste Dag geloven, het gebed onderhouden, zakaat geven en die niemand vrezen behalve Allah. Zij zijn het die tot de rechtgeleiden behoren.

Moge ALLAH swt ons de mogelijkheid geven om zoveel mogelijk tijd in de moskee door te brengen (amien)